Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)

Business

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2007
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ
————–
ວິໄສທັດ

ສກສຍ ຈະສົ່ງເສີມກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ອາຫານ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການພັດທະນາຂີດຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານການສ້າງລາຍຮັບທີ່ນໍາໃຊ້ ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1 ປະກອບສ່ວນ ໃນການບັນລຸເປັ້າຫໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ (SDG’s), ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດການລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NGPES), ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
2 ພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ແລກປ່ຽນເຕັກ ນິກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດ, ຮັກສາສຸຂະ ພາຍ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ.
3 ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສີກອນ, ຫ້ອງ ການຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ນັກສົ່ງເສີມ ໃນລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການນຳ ໃຊ້ກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ.

ຂະແໜງການ food safety, ກະສິກຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກນບໍລິການ, ປ່າໄມ້, ລະດົມທຶນ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊາວກະສິກອນ , ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ໂທ: 020 2224 3991
ອີເມວ: pthongdam.saedalao@gmail.com/ທ່າ ນ. ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກ.
ໂທ: 020 22514251 ອີເມວ: innakhone.saedalao@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ໂທ: 020 2224 3991
ອີເມວ: pthongdam.saedalao@gmail.com

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນ: ກຳແພງເມືອງ, ອາຊຽນມໍ, ເຮືອນເລກທີ C4, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຕູ້ ປ.ນ: 4881/ໂທ: (+856) 21-264290/Email: saedalao@gmail.com/ www.saedalaos.org/ Facebook: Saeda Lao.