Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)

Business

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2007
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ
————–
ວິໄສທັດ

ສກສຍ ມີວິໃສທັດ ເພື່ອອານາຄົດຂອງຊຸມຊົນລາວ ໃນການປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດ
ໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຍືນຍົງ ທາງດ້ານການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການດ້ວຍ
ການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ພັດທະນາກະສິກຳຍືນຍົງ, ອະນຸລັກສິີ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ
ປອດໄພ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຕະຫລາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ປ່າ
ໄມ້, ໂພຊະນາການ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ

ຂະແໜງການ Career Development, food safety, ກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ປະຊາຊົນທຸກຍາກ, ຊາວກະສິກອນ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໝຸ່ມ/ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຊົນເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມທ້ອງຖິ່ນ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ໂທ: 020 2224 3991
ອີເມວ: pthongdam.saedalao@gmail.com/ທ່າ ນ. ອິນນະຄອນ ວໍຣະຈັກ.
ໂທ: 020 22514251 ອີເມວ: innakhone.saedalao@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ທອງດຳ ພົງພິຈິດ ໂທ: 020 2224 3991
ອີເມວ: pthongdam.saedalao@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕູ້ ປນ: 4881
ໂທ: 021 264290 ອີເມວ: saedalao@gmail.com ເວັບໄຊສ: www. saeda.net
ເຟສບຸກ: Saedalao