Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ທ່ານສາມາດກົດຕິດຕາມ. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວແຈ້ງໃຫ້ຊາບ. https://www.laocivilsociety.org/notifications-subscription/

ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2023

ຊື່ອົງກອນ : France Embassy

Deadline : January 13, 2023 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development

ສະໝັກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ, ວຽກງານການສະໜັບສະໜູນດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (ESS)

ຊື່ອົງກອນ : Swiss Contact

Deadline : June 5, 2022 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

ສະຖານທູດຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2022-2023

ຊື່ອົງກອນ : ສະຖານທູດ ຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

Deadline : May 13, 2022 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ

ຊື່ອົງກອນ : UN

Deadline : December 6, 2021 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Emergency And Humanitarian Relief, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development

ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021

ຊື່ອົງກອນ : ສະຖານທູດຝຣັງ

Deadline : February 28, 2021 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Social Development

ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021

ຊື່ອົງກອນ : ສະຖານທູດຝຣັງ

Deadline : August 31, 2020 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Social Development

ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ຊື່ອົງກອນ : GIZ

Deadline : February 28, 2020 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology

ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ

ຊື່ອົງກອນ : GIZ

Deadline : August 30, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology

ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ

ຊື່ອົງກອນ : ສະຫາພາບເອີລົບ

Deadline : April 26, 2019 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP)

ຊື່ອົງກອນ : Australian Embassy

Deadline : October 12, 2018 ( Closed )

ຂະແໜງການ : Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development