Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ທຶນ UNDEF ສຳຫລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ທຶນ UNDEF ສຳຫລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
Description
UNDEF ໄດ້ເປີດທຶນ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປິດຮັບການສະເໜີໂຄງການໃນ ທ້ານເດືອນນີ້ ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ຄວາມເທົ່າທຽບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 • ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມຊົນ
 • ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ
 • ກິດຈະກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ
 • ປັບປຸງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
 • ມິເດຍ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການໃຫ້ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
 • ເຄື່ອງມື ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້
 • ຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ
ຊື່ອົງກອນ
UNDEF
Deadline
December 20, 2017
ຂະແໜງການ
Community Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ
 • ຄວາມເທົ່າທຽບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 • ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມຊົນ
 • ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ
 • ກິດຈະກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ
 • ປັບປຸງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
 • ມິເດຍ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການໃຫ້ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
 • ເຄື່ອງມື ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້
 • ຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ
ຈຳນວນທຶນ

$100,000-$3000,000

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
UNDEF
ເບີຕິດຕໍ່
N/A
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌