Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2023

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2023
Description
PISCCA ຫຍ ໍ້ມາຈາກ Projets innovants de la société civile et coalitions d’acteurs (ກອງທຶນສໍາລັບໂຄງການທີ່ສ້າງສັນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກາທາງສັງຄົມ). ເປັນແຜນງານທຶນຊຸ່ວຍເຫືອຈາກສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ. PISCCA ມີເປົ້າໝາຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການພັດທະນາ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົັ່ງເສີມສິດທິທາງສັງຄົມ, ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳາແບບຍືນຍົງ ຈົນເຖິງວັນທ 13/01/2023.   ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ : link to the Embassy’s website. For more information, please visit the Embassy’s website: link to the Embassy’s website.  
ຊື່ອົງກອນ
France Embassy
Deadline
January 13, 2023
ຂະແໜງການ
Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ລາຍລະອຽດໃນເວບໄຊ້ ຕາມລິ້ງຂ້າງເທີງ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ

ລາຍລະອຽດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ເພີ້ມເຕີມ ຕາມເວບໄຊ້ຂ້າງເທີງ

ຈຳນວນທຶນ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສະເໜີ ຂໍ ຕ້ອງຢູູ່ລະຫ່ວາງ ຕໍ່າສຸດ 100 ລ້ານ ກີບ ຫາ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 500 ລ້ານກີບ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
Isabelle BARREAU
ເບີຕິດຕໍ່
Tél. : +(856) 2059989473 / Whatsapp : +33 780008660
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌