Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021
Description
ຊື່ອົງກອນ
ສະຖານທູດຝຣັງ
Deadline
February 28, 2021
ຂະແໜງການ
Community Development, Social Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ບໍລິສັດທາງສັງຄົມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ. ສົ່ງເສີມສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນລາວ.

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ

ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສ້າງສັນແນ່ໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈຳແນກໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກິດຈະກຳທົດລອງໃຫມ່ໆທີ່ສ້າງສັນກ່ຽວກັບການຈັດການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບເປັນທາງການ.

ຈຳນວນທຶນ

100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກີບ

ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ສະຖານທູນຝຣັງ
ເບີຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌