Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021
Description
ກອງທຶນ PISCCA ເປັນກອງທຶນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ແນໃສ່ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. ທ່ານແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວແມ່ນບໍ່ ? ທ່ານມີໂຄງການໃໝ່ທີ່ສ້າງສັນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນຜູດ້ອຍໂອກາດແມ່ນບໍ່ ? ທ່ານຕ້ອງການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັບນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແມ່ນບໍ່ ?
📅 ກະລຸນາຍື່ນເອກະສານຂໍທຶນກ່ອນວັນທີ 31/08/2020.
ຊື່ອົງກອນ
ສະຖານທູດຝຣັງ
Deadline
August 31, 2020
ຂະແໜງການ
Community Development, Social Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອັງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການພັດທະນາທີ່ແນໃສ່ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃດໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ຈຳນວນທຶນ

10.000-50.000

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
Agathe
ເບີຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ຄັດຕິດເອກະສານ