Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະຖານທູດຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2022-2023

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ສະຖານທູດຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2022-2023
Description
ເອກະສານເປັນ  PDF: piscca_call_for_projects_2022_lao
ຊື່ອົງກອນ
ສະຖານທູດ ຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
Deadline
May 13, 2022
ຂະແໜງການ
Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

– ຕ້ອງເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPA) ທີ່ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫຼື ກໍາລັງລໍຖ້າຈົດທະບຽນ ຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ລາວ (ໃນກໍລະນີທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າຈົດທະບຽນ, ເງິນຊຸ່ວຍເຫຼືອຈະຖືກໂອນໃຫ້  NGO ທີ່ເປັນຄູຸ່ຮຸ່ວມມືໂດຍຜຸ່ານການເຫັນດີຂອງ
ສະມາຄົມທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ທຶນຊຸ່ວຍເຫຼືອ).
– ສະມາຄົມອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີອົງການຈັດຕັັ້ງໜຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ນໍາພາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
– ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນແລ້ວ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທີ່ມີລັກສະນະເພື່ອສັງຄົມ ຫຼື ມູນນິທິ.
– ພັນທະມິດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກຸ່ສະມາຄົມທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ມີອົງການຈັດຕັັ້ງໜຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງ
ໜ້າຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ນໍາພາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ
ຈຳນວນທຶນ

100 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ

ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ສະຖານທູດ ຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ເບີຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ຄັດຕິດເອກະສານ