Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ
Description

ແຈ້ງຂ່າວດີ, ອົງກອນໃດທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທຶນ, ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາທຶນເພື່ອບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຂອງທ່ານບໍ່?  ປັດຈຸບັນສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (EIDHR)* ປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ 26 ເມສາ 2019 ເວລາ 11:00 hrs. (Brussels date and time) ອົງກອນໃດສົນໃຈ ເຂົ້າໄປອ່ານຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ວິທີສະໝັກ ໄດ້ທີ່ລິງນິ້: https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr/58782/call-proposals-european-instrument-democracy-and-human-rights-eidhr-country-based-support_en ຫລື https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162453

ພິເສດ ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2019 ຢູ່ສໍານັກງານສະພາບເອີລົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທຶນດັ່ງກ່າວ, ເລີ່ມເວລາ 9:00-12:00, ຫາກທ່ານໃດ ຫລື ອົງກອນໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ກະລຸນາຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມທາງອີເມວ, ນາງ ສີລິສາຄອນ ແກ້ວພາວິໄລ ອີເມວ:Silisakhone.KEOPHILALAY@eeas.europa.eu

ຊື່ອົງກອນ
ສະຫາພາບເອີລົບ
Deadline
April 26, 2019
ຂະແໜງການ
Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ
ຈຳນວນທຶນ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
Silisakhone KEOPHILALAY
ເບີຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌