Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ
Description
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
1.ຂະຫນາດທຶນ 300,000 ໂດລາຕໍ່ໂຄງການ ໄລຍະເວລາສອງປີ
2. ເລີຍເປີດຮັບສະໝັກ: ວັນທີ 4 ພະຈິກ-6 ທັນວາ 2021 3. ບົດສະເໜີໂຄງການ: ຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ 4. ຂົງເຂດການຊ່ວຍເຫລືອປະກອບມີ:
– ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ;
– ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນ;
– ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ;
– ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວຫນຸ່ມ;
– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພົວພັນກັບລັດຖະບານ,
– ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສິດເສລີໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
– ເຄື່ອງມືຄວາມຮູ້
ລິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຶນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.un.org/democracyfund/news/do-you-have-bright-idea-submit-it-undef-november-0
ຊື່ອົງກອນ
UN
Deadline
December 6, 2021
ຂະແໜງການ
Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Emergency And Humanitarian Relief, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນ ສປປ ລາວ

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ
4. ຂົງເຂດການຊ່ວຍເຫລືອປະກອບມີ:
– ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ;
– ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊຸມຊົນ;
– ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ;
– ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວຫນຸ່ມ;
– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພົວພັນກັບລັດຖະບານ,
– ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສິດເສລີໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
– ເຄື່ອງມືຄວາມຮູ້
ຈຳນວນທຶນ

1.ຂະຫນາດທຶນ 300,000 ໂດລາຕໍ່ໂຄງການ ໄລຍະເວລາສອງປີ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
Olga Nilova
ເບີຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌