CEGGA Small Grants Call for Lao CSOs’ Project Ideas

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
CEGGA Small Grants Call for Lao CSOs’ Project Ideas
Description
Hello, members of the social organization, CEGGA Small Grants Call for Lao CSOs’ Project Ideas
ລາຍລະອຽດເອກະສານເພີ່ມເຕີ່ມດາວໂລດໄດ້ລຸ່ມນິ້:
 1. ຄູ່ມືສໍາລັບການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງແຜນງານ CEGGA ດາວໂລດບ່ອນນິ້/CEGGA Small Grants Guideline (LAO) _draft 21 June 2019 Last updated-Lar-Ning-Lar
 2. ແຜນພັບ ແລະ ແຜນປ້າຍໂຄສະນາ (ພາສາລາວ) ດາວໂລດບ່ອນນິ້/brochure lao
 3. ແຜນພັບ ແລະ ແຜນປ້າຍໂຄສະນາ (ພາສາອັງກິດ/English) ດາວໂລດບ່ອນນິ້/Brochure English

ພິເສດ: ຂ່າວດີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂໍອະນຸຍາດແຈ້ງອີກຄັ້ງດ້ວຍວ່າ ອົງການ GIZ ໂດຍແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວນກົດໝາຍ ຫລື CEGGA ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ການຮ່ວມມື ເຢຍລະມັນ (DE) ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາປະເທດສະວິສເຊີແລນ (SDC) ເຊິ່ງຈະເປີດ ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ຄັ້ງທີ ສອງ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ – ມີຄວາມຍິນດີຂໍເຊີນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນການຂຽນບົດສະເໜີຂໍທຶນເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
 1. ນໍາສະເໜີກົນໄກກ່ຽວກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະຫນາດນ້ອຍ ຂອງອົງການ GIZ ໃນແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ.
 2. ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນເວທີໃນການຕອບຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຍືນຂໍທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
 3. ແນະນໍາຂະບວນການການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ສືບເນື່ອງຈາກການປະກາດຮັບບົດສະເໜີຂໍທຶນ ຂອງແຜນງານ CEGGAກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຫ້ທຶນຈະຈັດຂື້ນແບ່ງເປັນ 3 ຄັ້ງ ໃນ 3 ແຂວງ:ພາກກາງ  ແລະ ພາກເໜືອພາກໃຕ້  ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1.  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ : ສະຖານທີປະຊຸມໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ; ວັນພະຫັດ – ວັນສຸກ ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 23-24 ເດືອນ ມັງກອນ, 2020ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸນາແຈ້ງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 17  ເດືອນມັງກອນນີ້, 2020 ນິ້.
 2. ສໍາລັບ ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຈໍາປາສັກ ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມມີແຜນຈະຈັດ ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ເດືອນດຽວກັນ ເປັນເວລາ  2 ວັນ ເຊິ່ງສະຖານທີປະຊຸມ, ວັນ ແລະ ເວລາແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫລັງ ແລະ ອີງຕາມການພິດຈາລະນາຈໍານວນການຍືນຍັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົວຈິງ ສະນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຢູ່ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວແມ່ນກະລຸນາແຈ້ງມາດ້ວຍ.

 • ສໍາລັບການລົງທະບຽນການເຂົ້າຮ່ວມ: ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມ: ນ. ມະນີນິນ ສີຫາພົມ
 • ອີເມລ: msihaphom@cord.org.uk ແລະ ໂທ ( 030 5151 009);

Name of Organization
GIZ
Deadline
February 28, 2020
Sectors
Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology
Who Eligible

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

Lao CSOs that registered

Eligible Activities
 • ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ/Agriculture and Rural Development
 • ການສຶກສາ/Education
 • ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ/Natural Resource and Environment
 • ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ/Health and Nutrition
 • ການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ/ຊ່ວຍຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື້ອຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຄ້າມະນຸດ/Legal Awareness Raising/Support to victims Of all forms of Violence and human trafficking
Available Funding

10,000 ຢູໂຣ-30,000 ຢູໂຣ

Source URL
Contact Person
Manininh SIHAPHON
Telephone
030 5151 009
Email Address