Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ
Description
ສະບາຍດີສະມາຊິກອົງການທາງສັງຄົມ,
ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບວ່າ: ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບ ສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSO)    ຂອງແຜນງານ CEGGA ຈະໄດ້ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ. ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໃນການສະໝັກໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຖ້າຫາກວ່າອົງການໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈສາມາດຍືນບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາລາວໄດ້. ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ກະລຸນາໃຫ້ທຸກທ່ານ ອ່ານຄຳຖາມແນະແນວທາງໃນການຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມ. ຍັງມີອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກຮຽນໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບວ່າ ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນການຽນບົດສະເໜີຂໍທືນຂື້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງນະຄອນປາກເຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພື່ອຕອບຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຍືນຂໍທືນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ. ເອກະສານເຊື້ອເຊີນແມ່ນຈະໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນມໍໆ ນີ້.ສຳລັບທຸກໆ ຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂັ້ນຕອນການເປີດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ນຳທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ ອີເມວ: cegga-smallgrants@giz.de ແລະ (ໂທ: 021 316651-3 ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໂຊກດີ
ຊື່ອົງກອນ
GIZ
Deadline
August 30, 2019
ຂະແໜງການ
Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology
ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ລາຍລະອຽດຂອງເງື່ອນໄຂ ອ່ານໃນໃນໃບປີວໂຄສະນາຂ້າງເທິງ)

ກິດຈະກຳ/ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ

ສຶກສາ, ສາທາ ແລະ ໂພຊະນາການ, ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍ, ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງ

ຈຳນວນທຶນ

10 ພັນຢູໂຣ ຫາ 30 ພັນ ຢູໂຣ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
CEGGA Small Grants Team
ເບີຕິດຕໍ່
021 316651 – 3.
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ຄັດຕິດເອກະສານ