Welcome

Welcome to the Lao Civil Society website. Lao Civil Society Website (LCSW) is an open information platform to serve stakeholders contributing to development in Lao PDR. LCSW is aimed at Lao Civil Society Organisations and others seeking to interact with them including International Non-Governmental Organizations, Development Partners, donors, and consultant/individuals working in this sector.

latest news

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານມາ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍຂຶ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດໂດຍອົງການຄອດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ບັນຫາທີ່ແຕ່ລະອົງກອນພົບພໍ່ ເພື່ອນຳໄປເປັນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນກິດຈະກຳຂອງ […]

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’

ໃນວັນທີ່ 12 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານກິຄຳ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  60 ທ່ານ,​ຍິງ 32 ທ່ານ ເຊີ່ງມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງສະມາຄົມ ພາຍໃນແຂວງ,​ແລະແຂວງໃກ້ຄຽງ, ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,​ພາກສ່ວນລັດທີ່ມາຈາກຂັ້ນເມືອງ ແລະຂັ້ນແຂວງ, […]

ສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ”

ຊຽງຂວາງ: ກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຫົວຂໍ້: “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ’’ລະຫວ່າງສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍພະແນກສຶກສາແຂວງຊຽງຂວາງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກພາກລັດ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຊຸມຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ໂຮງຮຽນລັດ ເເລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 77 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການເເລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫານັກຮຽນອ່ອນ ເເລະຊອກວິທີເເກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂື້້ນເປັນຕົ້ນ: ຫຼັກສູດພາສາລາວບໍ່ມີການຂຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຈຳນວນໜື່ງອອກສຽງພາສາລາວບໍ່ຈະເເຈ້ງ, ການກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝູ່ຂອງເດັກ, […]

Capacities Development Opportunities

No items found
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 28/02/21
PISCCA 2020-2021 call for projects French Embasy Community Development, Social Development 31/08/20
CFLI Calls for proposals: 2020 Open calls Canada Fund for Local Initiatives Education, Income Generation & Economic Development, Social Development 10/04/20
The GEF Small Grants Programme call for proposal the Laos UNDP-GEF Agriculture, Forestry & Fisheries, Natural Resources & Ecology 06/03/20
CEGGA Small Grants Call for Lao CSOs’ Project Ideas GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20

Job Opportunities

Deadline Job title Organization Name Type of Position
June 1, 2021 Consultancy – CSWG Evaluation Cord Consultancy
May 31, 2021 Animated Video production – consultancy Cord Consultancy