ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ TWG ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້: “ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ”

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ TWG ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້: “ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ”

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ “ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນເມືອງປະທຸມພອນ” ຈັດໂດຍ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດສາຂາຈຳປາສັກ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 53 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກ ສະມາຄົມຕ່າງໆໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ພາກລັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ພາກລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພສະນາການ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກິດຈະກຳນຶ່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ່ສອງ ຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີລົບ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມເບັງ ໄຊຍະວົງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ທ່ານ ພູວິສິດ ພິມມະສອນ, ຫົວໜ້າສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທ່ານ ບຸນທອງ ມາລາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານສະຫວັດດິການ ແລະ ສັງຄົມແຂວງ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານການສຶກສາສຳລັບເດັກ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ພາຍຫລັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລ້ວ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາຫລື ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ຂອງເດັກທົ່ວໄປ ແລະ ເດັກພິເສດ ຈາກນັ້ນໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.