ວີດີໂອເລີມຕົ້ນເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ວີດີໂອເລີມຕົ້ນເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ວີດີໂອໂຄງການຄອນເນັກ ຈາກສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ

ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍ: ອົງການຂອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໂດຍໄດ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ