ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021

Call for Proposal

Call For Proposal Information

Title
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021
Description
Name of Organization
ສະຖານທູດຝຣັງ
Deadline
February 28, 2021
Sectors
Community Development, Social Development
Who Eligible

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ບໍລິສັດທາງສັງຄົມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ. ສົ່ງເສີມສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນລາວ.

Eligible Activities

ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສ້າງສັນແນ່ໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈຳແນກໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກິດຈະກຳທົດລອງໃຫມ່ໆທີ່ສ້າງສັນກ່ຽວກັບການຈັດການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບເປັນທາງການ.

Available Funding

100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກີບ

Contact Person
ສະຖານທູນຝຣັງ
Telephone