Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ CSWG Meeting 9 ຕຸລາ 2018

Event

Information Of Organizer

ຜູ້ຈັດຕັ້ງ
ໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ປະເພດກິດຈະກຳ
Conference
ຕິດຕໍ່
Khamhack Siliphong-Lola
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
Date Post
September 10, 2018

Information About the Event

Title of event
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ CSWG Meeting 9 ຕຸລາ 2018
ລາຍລະອຽດ
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
Province
ສະຖານທີ່

ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ແປພາສາ
ຄ່າບໍລິການ
ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ)

ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ

Period
October 9, 2018 ຈົນຮອດ October 9, 2018