Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 28 ມິຖຸນາ 2018

Event

Information Of Organizer

ຜູ້ຈັດຕັ້ງ
ໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ປະເພດກິດຈະກຳ
The Civil Society Working Group meeting
ຕິດຕໍ່
ໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
Date Post
June 8, 2018

Information About the Event

Title of event
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 28 ມິຖຸນາ 2018
ລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ທີ່ນັບຖື, ປະຈຸບັນ ໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກຳລັງກະກຽມກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 28 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້. ສະນັ້ນ ທ່ານ ສາມາດ ມາດບັນທຶກວັນທີ່ດັ່ງກ່າວເພື່ອກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ. ໃນກອງປະຊຸມ ຈະມີການສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ. ລາຍລະອຽດຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ສະຖານທີ່ແມ່ນຈະແຈ້ງໄວໆນີ້. ສຳລັບບັນດາ NPAs ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງການທືນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ກະລຸນາແຈ້ງຄວາມປະສົງຂອງທ່ານມາຍັງພວກເຮົາ ພາຍໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018, ໂດຍອີເມວຫາ laocswg@gmail.com ເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫາແຫຼ່ງທືນສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ
Province
Vientiane Municipality
ສະຖານທີ່

ຕາຕະລາງ ແລະ ສະຖານທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ໃນ ໄວນີ້

ພາສາ
ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ແປພາສາ
ແປພ້ອມເວົ້າ
ຄ່າບໍລິການ
ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ)

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ຮ່ວມກັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ

Period
June 28, 2018 ຈົນຮອດ June 28, 2018