Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ສືສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

Event

Information Of Organizer

ຜູ້ຈັດຕັ້ງ
LDA&Cordlaos
ປະເພດກິດຈະກຳ
Workshop
ຕິດຕໍ່
Nila
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
Date Post
July 23, 2018

Information About the Event

Title of event
ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ສືສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ລາຍລະອຽດ
Province
ສະຖານທີ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  (ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ) ວັນທີ 20-23 ສິງຫາ 2018
ພາສາ
Lao
ແປພາສາ
ຄ່າບໍລິການ
ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ)

ອັງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູ່ວມພັດທະນາທັງພາກລັດ

Period
August 20, 2018 ຈົນຮອດ August 23, 2018
ຄັດຕິດເອກະສານ