Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ງານວາງສະແດງຜົນງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2019

Event

Information Of Organizer

ຜູ້ຈັດຕັ້ງ
CSWG & LCCO
ປະເພດກິດຈະກຳ
ອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່
ທ. ຄຳຮັກ ສິລິພົງ
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
+85620 56699383
Date Post
October 22, 2019

Information About the Event

Title of event
ງານວາງສະແດງຜົນງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2019
ລາຍລະອຽດ
Province
Vientiane Municipality
ສະຖານທີ່

ເດີນຈອດລົດ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ພາສາ
Lao and Enlish
ແປພາສາ
ຄ່າບໍລິການ
free
ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ)

ທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້   ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ

Period
November 16, 2019 ຈົນຮອດ November 16, 2019
ຄັດຕິດເອກະສານ