Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ແຜນງານ

Job Opportunitie

Title

ແຜນງານ

Position wanted
ຫົວໜ້າແຜນງານ
ປະເພດຕຳແໜ່ງ
National
ປະເພດວຽກ
Full Time
Details
ວັນໝົດກຳນົດ
June 15, 2019
Name of Organisation
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ
Type of Organisation
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ນ. ຈັນທະສອນ ໄຊຍະກຸມມານ
ທີ່ຢູ່ອີເມລ໌
ເບີຕິດຕໍ່
030 5029815 / 020 5569 4151
ຄັດຕິດເອກະສານ