Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ (Lao 44)

Link

Link Name

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ (Lao 44)

ປະເພດອົງກອນ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ທີ່ຢູ່ລິ້ງ
Description
ເວັບໃຊ້ນີ້ແມ່ນການບໍລິການຫນື່ງຂອງ CLICK I4Dev ເຊິ່ງເຮັດຂື້ນເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖີງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ (…)