Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແບບຢືນຍົງ

Link

Link Name

ໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແບບຢືນຍົງ

ປະເພດອົງກອນ
Development Partner
ທີ່ຢູ່ລິ້ງ
Description
ໂຄງການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແບບຍືນຍົງ  (SPSL) ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດປະເທດລາວ- ອົດສະຕາລີ (LARLP).  SPSL ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼັກການໃນການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ທຸກຈົນໃນເຂດຊົນນະບົດ: ໂດຍມີການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງຕໍ່ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.