Civil Society Laos, all NPA in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

latest news

ການໂທເຂົ້າສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ19 (COVID-19) ເລກໝາຍ 165 ແລະ 166.

ດາວໂລດຟາຍ pdf ບ່ອນນິ້:​ hot line calling

ຮອດເວລາ 14:30 ວັນທີ 07/04/2020 ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 14 ຄົນແລ້ວ

ຂໍ້ມູນການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ, ເວລາ 14:30 ວັນທີ 07/04/2020: ຕິດເຊື້ອ: 14 ຄົນ (ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຄົນ) ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ 14: 07/04/2020, ເພດຍິງ, 19 ປີ, ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນຢູ່ ວິທະຍາໄລ Bellerby College, ລອນດອນ, ປະເທດອັງກິດ, […]

[VDO] ວີດີໂອສຳພາດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽວິຊາການຂັ້ນແຂວງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ

ວີດີໂອສຳພາດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽວິຊາການຂັ້ນແຂວງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງວັນທີ 25 ເດືອນກຸມພາ 2020 ສຳພາດຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (ບ້ານນາສັງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ) 2.ສຳພາດຜູ້ຕ່າງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (ຈາກສະມາຄົມຄົນພິການແຂວງເຊກອງ) 3.ສຳພາດຜູ້ຕ່າງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັ້ນເມືອງ (ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງບາຈຽງ)

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
CFLI Calls for proposals: 2020 Open calls Canada Fund for Local Initiatives Education, Income Generation & Economic Development, Social Development 10/04/20
The GEF Small Grants Programme call for proposal the Laos UNDP-GEF Agriculture, Forestry & Fisheries, Natural Resources & Ecology 06/03/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 30/08/19
CEGGA Small Grants – Call for Applications GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology, Social Development 30/08/19
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ