ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລວບລວມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານແລະກົນໄກການບໍລິຫານ ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ນັ້ນກໍ່ຄືການສື່ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ແຜນງານ ນີ້ລວມເອົາການເຊື່ອມ ໂຍງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳສະໜັບ ສະໜູນຢູ່ ພາກເໜືອ, ພາກກາງແລະພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ຜ່ານກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜົນງານ ຂອງແຜນງານ ເພື່ອນຳມາເຜີຍ ແຜ່ແລະເປັນການສ້າງຄວາມຮັບ ຮູ້ແລະປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ອີກຢ່ງກໍ່ເພື່ອເປີກ ໂອກາດໃນການສົນ ທະນາເພື່ອການພັດທະນາ