Civil Society Laos, all NPA in one place

Quarterly Meeting of Civil Society Working group 9 Oct 2018

[English Below]

ກອງປະຊຸມກຸ່ມວຽກງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ 33 ຄົນແມ່ນມາຈາກອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຂອງລາວ: 23 ຄົນມາຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 10 ຄົນແມ່ນຈາກຕ່າງແຂວງ, ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ 21 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 6 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຝັງການສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງໝົດ 13 ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

1.ບົດສະເໜີງານວາງສະແດງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018

2. ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງຕັ້ງສະຫະສະມາຄົມຂອງ LCCO

3.Small Grant Facility: example of PISSCA

4.Sharing of experiences in providing/receiving small grants

5.Capacity Building Plan TemplateCapacity/assessments towards NPAs

6.NPA Key affected population and People living with Diseases working on HIV/AIDs and TB and Malaria Coordinating Committee

7.ບົດສະເຫນີຂອງອີຢູ ໃນໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານໂພຊະນາການໃນສປປລາວ

8.ຄູຮ່ວມງານພາກລັດ ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ -CAMKID

9.ບົດສະເໜີກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ(ສສສ ທທ)

10.ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນລະດັບຂັ້ນນະໂຍບາຍ GCA team

11.ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສມຄພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສີກຳແບບຍືນຍົງ ຫລື RDSA ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງໆນັກຮຽນປະຖົມ ແລະ ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ( ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນໍ້ານ້ອຍ-ເຊປຽນແຕກຢູ່ໃນສູນພັກຊົ່ວຄາວ

12.ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີ-Soulivanh-LDPA CPS

13. ຮູູບແບບ ແຜນຂອງກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການສະເພາະດ້ານ ຫລື TWG ຂອງໂຄງການ Connect

   TWG meeting in Xiengkhuang: Nutrition Focus

*******************************************************

The Civil Society Working Group meeting was held on 9th October 2018 at Vientiane Plaza, with more than 60 people were participated, 33 persons are NPAs, 23 from Vientiane Capital and 10 from the provinces, 21 persons represented INGOs and 6 DPs. The meeting was presenting and sharing lesson learnt in 13 topics as be low:

1.CSO Fun Fair 2018

2.LCCO recent developments

3.Small Grant Facility: example of PISSCA

4.Sharing of experiences in providing/receiving small grants

5.Capacity Building Plan TemplateCapacity/assessments towards NPAs

6.NPA Key affected population and People living with Diseases working on HIV/AIDs and TB and Malaria Coordinating Committee

7. presentation on Update of  Nutrition support program in Lao PDR- EU 

8.Government and NPA Cooperation  -CAMKID

9.Equal Education For All (EEFA)- 

10. Effective cooperation and achievement/outcome of GCA team- GCA- Aod Douangprachanh 

11. Rural Development and Sustainable Agriculture ( RDSA)

12.Successful achievements in the implementation of activities  -LDPA CPS

13. Thematic Working Group (TWGs Meeting)

   – TWG meeting in Xiengkhuang: Nutrition Focus