Civil Society Laos, all NPA in one place

Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in Oudomxay province, December 26, 2018

ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2018 ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຮ່ວມກັບຄູ່ພັດທະນາພາກລັດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ ເປັນຕົ້ນ, ຜົນສຳເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າຂອງແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານ.

ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 42 ທ່ານ ຍິງ 15 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພາກລັດ ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງຫ້ອງການຂອງເມືອງ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສະມາຄົມ, INGO, NPAs,CBOs.

On December 20, 2018, the Non-profit Association in Oudomxay cooperated with the Government, Development Partners  held a meeting to sharing lessons learnt, challenges, cooperation with each other.  there were 42 participants, 15 female attended the meeting.