Civil Society Laos, all NPA in one place

[VDO] ວີດີໂອສຳພາດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽວິຊາການຂັ້ນແຂວງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ

[VDO] ວີດີໂອສຳພາດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽວິຊາການຂັ້ນແຂວງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ

ວີດີໂອສຳພາດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽວິຊາການຂັ້ນແຂວງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງວັນທີ 25 ເດືອນກຸມພາ 2020


  1. ສຳພາດຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (ບ້ານນາສັງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ)


2.ສຳພາດຜູ້ຕ່າງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (ຈາກສະມາຄົມຄົນພິການແຂວງເຊກອງ)3.ສຳພາດຜູ້ຕ່າງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັ້ນເມືອງ (ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງບາຈຽງ)