ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

Business

ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ
ມືຖີ: (+856)-(020)-5561 0381, 2324 0997; ອີເມລ: acdalaos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ວອນລາຈິດ ລັດດາໄຊ
ມືຖື: (+856)-(020)-5659 9946; ອີເມລ: vonelachith@gmail.com

ທ່ານນາງ ມານິດ ພິລາວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5641 8835, 2254 6737; ອີເມລ: pouma_999@yahoo.com

Office address & contact

ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ວມ 07, 163/11 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ປ.ນ ເລກທີ: 2152 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: (+856)-(021)-316 442
ອີເມລ: acdalaos@gmail.com

ພາລະກິດ

ເພີ້ມທະວີຄວາມສະເໝີພາບເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກຄວາມເປັນພິການໃນສັງຄົມ, ປົກປ້ອງ, ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ເດັກຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສົ່ງເສີມ 4 ສິດພື້ນຖານຂອງເດັກ, ສິດທິຄົນພິການ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍີງ-ຊາຍ/ຄວາມເປັນພິການ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ-ອຸປະກອນການສຶກສາ-ໂພ ຊະນາການ-ສຸຂະອານາໄມ, ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ-ການຜ່າຕັດດັດແປງອົງຄະ-ການປະກອບອຸປະກອນຊ່ວຍຊູຕ່າງໆ, ສົ່ງເສີມການຝຶກວິຊາຊີບ-ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອການເສີມຂະ ຫຍາຍກຳລັງແຮງໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການລາວນັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ໃນການດຳລົງຊີວິດຢ່າງເປັນເອກະ ລາດສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ໃນອານາຄົດບໍ່ເປັນພາລະແບກຫາບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ສັງຄົມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນພິ ການຂອງພວກເຂົາ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ, ເດັກນ້ອຍແມ່ຍີງພິການ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍພິການ, ຄົນພິການ, ນັກຮຽນ-ຄູ ອາຈານໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ອຳນາດປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນແລະຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະ ຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ