ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ (ສພຊຮ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ (ສພຊຮ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ບົວລະເພັດ ຈຸນທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-5555 5175
ອີເມລ: nong.nong.ova@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ວິລະສອນ ທອງມະນີວົງ
ມືຖື: (+856)-(020)-2228 7378
ອີເມລ: vilasorn.tv@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນ 15, 86/06 ບ້ານນາກົກໂພ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(034)-211 038
ອີເມລ: ovclao.infor@gmail.com

ພາລະກິດ

ພູນສຸກໃຫ້ກັບເດັກ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອປັບປຸງຄູນນະພາບຊີວິດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍດ້ວຍການເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງພຽງພໍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ