ສະມາຄົມ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ

Business

ສະມາຄົມ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະພະນີ ບຸນຊ່ວຍ, ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ
ມືຖື: (+856)-(020) 5691 7887
ອີເມລ: mahosotlao@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ໄຊຍະສິດ ຄຳພາສິດ
ທ່ານນາງ ກອງສອນ ແສງທອງຄຳ
ມືຖື: (+856)-(030)-531 2874, (020)-2240 8699
ອີເມລ: sayasith.khamphasith@gmail.com, khampanh0208@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ບ້ານເພຍວັດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
(ຕືກເກົ່າແມ່ ແລະເດັກ)
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-531 2874

ພາລະກິດ

ວິໄຈ ແລະ ປິ່ນປົວມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສົ່ງເສີມໂຄສະນາປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ປິ່ນປົວແມ່ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.
ສົ່ງເສີມການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບມະເຣັງເຕົ້ານົມທົ່ງປະເທດ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

ຂະແໜງການ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ