Civil Society Laos, all NPA in one place

ສະມາຄົມສົງເສີມຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດ ທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ສພຊຮ)

Business

ສະມາຄົມສົງເສີມຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດ ທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ສພຊຮ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2010
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ແກ້ວ
————–
ວິໄສທັດ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ໃຫມີຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂຶ້ນ ໂດຍການເສີມສ້າງ
ຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງ,ເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມໃຫ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຄົມ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງ ພອນໄຊ ມະນີວົງໄຊ,
ໂທ: 020 2238 3392,
ອີເມວ: phonesai5@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ສົມສຸວັນ ສີປະຊາ,
ໂທ: 020 5808 1110
ອີເມວ: larny1993@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ,
ໂທ: 020 2238 3390
ອີເມວ: camkid.bokeo@gmail.com, ເຟສບຸກ: camkid Laos