ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ (ສສພສຊ)

Business

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ (ສສພສຊ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ດຣ. ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ
ມືຖື: (+856)-(020)-5550 9754
ອີເມລ: svengpcy@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ຈັນສະໝອນ ເພັດບົວສອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5503 4455 ອີເມລ: c.phetbouasone@yahoo.com

ທ່ານນາງ ລັດຕະນາ ປັນຕະຍານົນ
ມືຖື: (+856)-(020)-2221 6337 ອີເມລ: nang_pantanyanonh@yahoo.com

Office address & contact

ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, 158 ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າທົ່ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-316 043 ອີເມລ: nang_pantanyanonh@yahoo.com

ພາລະກິດ

ສົ່ງເສີມຊາວຊົນນະບົດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄ້ວຍຕົນເອງຢ່າງມີສັກສີ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສະໜັບສະໜູນຊາວນາທົ່ວປະເທດ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ,

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ