ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ອຸດົມໄຊ (ສຊຍ)

Business

ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ອຸດົມໄຊ (ສຊຍ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ຄໍາວິນ ລອດທະວົງ
ມືຖື: (+856)-(020) 9886 6146
ອີເມລ: Khamvin_lodthavong@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ສີສະໄຫວ ສຸກທິວົງ
ມືຖື: (+856)-(020) 2284 4466
ອີເມລ: sisavaisoukthivong@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານໂຮມສຸກ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-5718 224 ອີເມລ: Beekeeping_ODX@yahoo.com

ພາລະກິດ

1. ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງຫຼືຮັກສາເຜິ້ງທຳມະຊາດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
2. ສະໜັບສະໜູນການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການປູກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
3. ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບກຸ່ມຜະລິດແລະການຕະຫຼາດຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
4. ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະມາຄົມ ແລະຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
5. ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລ້ຽງເຜິ້ງພາຍໃນກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອການຈັດລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມບ້ານ ນອກນັ້ນຍັງມີຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດກຸ້ມຕົນເອງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການລ້ຽງເຜິ້ງກັບການກະເສດທີ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຈັດການການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຮູ້ຄຸນຄ່າ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຄົນທີສົນໃຈ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ