ສະມາຄົມ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

Business

ສະມາຄົມ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ປີສ້າງຕັ້ງ 2015
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ວອນຄຳ ເຄືອງຄຳ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-9999 9496
ອີເມລ: apedclaos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ຈັນທາ ອວນທະວົງສີ
ມືຖື: (+856)-(020)-2234 0657
ອີເມລ: apedclaos@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນມິດຕະພາບຊຽງຂວາງ-ເຫງະອານ, 202/14 ບ້ານໂພນສະອາດເໜືອ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(030)-200 4700 ອີເມລ: apedclaos@gmail.com

ພາລະກິດ

1) ພັດທະນາກົນໄກເຄື່ອງມືສຳຫຼັບການອຳນວຍການ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ;
2) ປະສານງານ ແລະ ດຳເນີນການຈັດການ, ອະນຸລັກ, ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບພື້ນທີ່ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມ
3) ສົ່ງເສີມພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ອົງກອນມີຂີດຄວາມສາມາດສຸງຂື້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ;
2) ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍມີການສົ່ງເສີມ ອະນຸລັກ ຟື້ນຟູ ແລະ ຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ;
3) ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC).

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ໄວໝູ່ມ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ