ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນເຈັບຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ)

Business

ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນເຈັບຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ດຣ. ນ. ສົມຈິດ ວໍລະຈິດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-5555 9958
ອີເມລ: vorachits@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ສອນສິມມະລີ ສັນນິກອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5968 7979
ອີເມລ: sannikonedad@gmail.com

Office address & contact

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຣັ່ງໂກໂຟນີ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5698 4287; ແຟັກ: +85621 219347

ພາລະກິດ

1. ສ້າງທີມງານແພດ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ);
2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
3. ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການຕອບສະໜອງຢາກັນຊັກໃຫ້ແກ່ການປີ່ນປົວຄົນເຈັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ
(ເອປີເລັບຊີ) ດີຂື້ນ ແລະ ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ;
4. ເປັນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ), ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເປັນມົນທິນທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຊັກບ້າໝູ (ເອປີເລັບຊີ) ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບເອປີເລັບຊີ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ພະນັກງານແພດ, ນັກຮຽນ, ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຄົນເຈັບເອປີເລັບຊີ.

ຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ