ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນ ໂອທິສຕິກ (ສພອ)

Business

ສະມາຄົມ ເພື່ອຄົນ ໂອທິສຕິກ (ສພອ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມ (ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ)
ອຳນວຍການ

ທ່າານາງ ທອງຂຳ ວົງໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກວຽງຈັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5591 8117
ອີເມລ: vac@laoautism.org

ທ່າານາງ ວະນິດາ ອາດໄຊຍະວົງ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກປາກເຊ
ມືຖື: (+856)-(030)-996 0226
ອີເມລ: pac@laoautism.org

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ມິສຸດາ ເຮືອງສຸກຄຸນ
ມືຖື: (+856)-(030)-582 8820
ອີເມລ: info@laoautism.org

Office address & contact

ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-330 409, (030)-532 9045-7
ອີເມລ: info@laoautism.org

ພາລະກິດ

ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ ໃນການສົ່ງເສີມສິດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກໂອທິສຕິກ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ