ສະມາຄົມ ເພື່ອພັດທະນາ ແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ ກົດໝາຍ (ສພມສກ)

Business

ສະມາຄົມ ເພື່ອພັດທະນາ ແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ ກົດໝາຍ (ສພມສກ)

ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ອຳນວຍການ

ທ່ານນາງ ອິນທະນາ ບຸບຜາສະຫວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5562 8773
ອີເມລ: inthana.bou@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ພະເຍົາ ພີມມະສອນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5299 5859
ອີເມລ: phayao_py@hotmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ຮ່ອມ 07, 163/11 ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-316 441
ອີເມລ: adwlelao@gmail.com ເວັບໄຊທ໌: www.adwlelaos.org

ພາລະກິດ

- ຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການຢຸດຕິໃຊ້ການຄວາມຮຸນແຮງ, ການປົກປ້ອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ກັບວິຊາການກົດໝາຍ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບແມ່ຍິງ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ສິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ນຳ, ເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການສອນ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

- ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ລວມເຖິງການມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທໍາ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ (ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ); ຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ (15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ); ຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ (6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ); 10 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ