Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊານການ ຄັ້ງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 (CSWG Meeting note)

Resource

Title of Document
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊານການ ຄັ້ງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 (CSWG Meeting note)
ຫົວຂໍ້ສຳຮອງ
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊານການ ຄັ້ງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 (CSWG Meeting note)
ຜູ້ຂຽນ
CSWG
ຜູ້ຈັດພິມ
Mr khamhack
ວັນທີ່ຕີພິມ
February 11, 2020
ພາສາ
lao
ລາຍລະອຽດ
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊານການ ຄັ້ງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 (CSWG Meeting note) ທີໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຄຳສັບຫລັກ
Minute
ຄັດຕິດເອກະສານ