Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການລະຫວາງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງວັນທີ 25 ມີຖຸນາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມລັດສະໝີ

Resource

Title of Document
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການລະຫວາງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງວັນທີ 25 ມີຖຸນາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມລັດສະໝີ
ຫົວຂໍ້ສຳຮອງ
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການລະຫວາງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງວັນທີ 25 ມີຖຸນາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມລັດສະໝີ
ຜູ້ຂຽນ
CSWG
ຜູ້ຈັດພິມ
Mr khamhack
ວັນທີ່ຕີພິມ
August 7, 2019
ພາສາ
lao
ລາຍລະອຽດ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັັັ້ງທາງສັງຄົມ
o ເປັນເວທີໃຫ້ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮ ້ບົດຮຽນທີີ່ດີ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ o ຮຽນຮ ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກິດຈ າກ າຂອງໂຄງການ ຈາກຄ ່ຮ່ວມ ພັດທະນາອືີ່ນໆ o ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສົີ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົົ້າໃນກົນໄກການສ້າງ ນະໂຍບາຍລະດັບສ ງ.
ຄຳສັບຫລັກ
ຄັດຕິດເອກະສານ