Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ປື້ມສັງລວງອົງການຈັດຕັງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022

Resource

Title of Document
ປື້ມສັງລວງອົງການຈັດຕັງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022
ຫົວຂໍ້ສຳຮອງ
ປື້ມສັງລວງອົງການຈັດຕັງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022
ຜູ້ຂຽນ
ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ
ວັນທີ່ຕີພິມ
ພາສາ
ລາວ/English
ລາຍລະອຽດ

ປື້ມສັງລວງອົງການຈັດຕັງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022 ແມ່ນປື້ມທີ່ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສັງລວມເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນດາອົງກອນ ຈໍານວນ 71 ອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍການພັດທະນາສົງຄົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງໃນປື້ນຈະລະບຸເຖິງວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງກອນ, ລວມເຖິງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່. ຖ້າທ່ານສົນໃຈທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຝາຍສະບັບ PDF ຜ່ານທາງ Google Drive ໄດ້ຕາມ ລິ້ງ ທີ່ໄດ້ຕິດຄັດດ້ານລຸ່ມ.

   

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ.

   

Lao Civil Society Organization Coordinator.

ຄຳສັບຫລັກ
ຂະແໜງການ
ຄັດຕິດເອກະສານ