Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຮູບແບບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄອນເນັກ)

Resource

Title of Document
ຮູບແບບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄອນເນັກ)
ຫົວຂໍ້ສຳຮອງ
ຮູບແບບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄອນເນັກ)
ຜູ້ຂຽນ
cord+Helvetas+LDA+PAKA
ຜູ້ຈັດພິມ
cord+Helvetas+LDA+PAKA
ວັນທີ່ຕີພິມ
August 3, 2021
ພາສາ
Lao+English
ລາຍລະອຽດ
ທ່ານສາມາດດາວໂລດຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍການຄລິກໃສ່ ຄຳວ່າດາວໂລດ ຂອງແຕ່ລະຂໍ້ ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ພາສາລາວ (Lao)
 1. ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ [ຄລິກດາວໂລດ ⇒ Cord Best Practice Model v1.0 LA ]
 2. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຈຳປາສັກ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Champassak v1.0 LA ]
 3. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ຫວັນນະເຂດ) [ຄລິກດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Savannakhet v1.0 LA ]
 4. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Vientiane v1.0 LA ]
 5. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Xiengkhouang v1.0 LA ]
 6. ຮູບແບບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບເຕັມ) [ຄລິກດາວໂລດ ⇒ The CONNECT Project FULL v1.0 LA ]

ພາສາອັງກິດ (English)
 1. ຮູບແບບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ [ດາວໂລດ ⇒ Cord Best Practice Model v1.0 EN ]
 2. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຈຳປາສັກ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Champassak v1.0 EN ]
 3. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງຫວັນນະເຂດ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Savannakhet v1.0 EN ]
 4. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) [ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Vientiane v1.0 EN ]
 5. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ)[ດາວໂລດ ⇒ Cord Case Study Xiengkhouang v1.0 EN ]
 6. ຮູບແບບ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບເຕັມ) [ດາວໂລດ ⇒ The CONNECT Project FULL v1.0 EN ]
ຄຳສັບຫລັກ
ຄັດຕິດເອກະສານ